Privacyreglement Huisartsenpraktijk van Lune

 

Privacyreglement Huisartsenpraktijk van Lune

 

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

 

Huisartsenpraktijk van Lune volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens dienen om te gaan. Deze Wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens. Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden op www.cbpweb.nl

 

Om er op toe te zien dat wij, Huisartsenpraktijk Van Lune, zorgvuldig met deze Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan, hebben wij een privacyreglement opgesteld.

 

 1) Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

 

a)    Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;

 

b)    Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;

 

c)    Doeleinden zijn:

 

-gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);

 

-gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder de bewaking van de eigen kwaliteit van zorg.

 

-ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem, bijvoorbeeld Nivel.

 

-andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

 

 

2)  Organisatie van de informatiebeveiliging

 

Huisartsenpraktijk Van Lune heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

 

a)    Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding; Middels het tekenen van het arbeidscontract (artikel 9) verplichten alle medewerkers zich hiertoe. Voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden hebben we uw uitdrukkelijke toestemming nodig.

 

b)    Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren;

 

c)    Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden. Alle medewerkers hebben een uzipas en loggen met deze pas en wachtwoord in op computers. Ook zijn alle computers voorzien van een wachtwoord. De ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk;

 

d)    Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk. Toestemming voor elektronische overdracht van medische gegevens wordt gevraagd bij aanmelding in de praktijk.

 

 

3)  Rechten van de patiënt

 

a)       De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

 

b)    De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt (zie modelbrief A). Voor het geven van deze informatie zal een vergoeding gevraagd worden van €4,50.

 

c)    De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn (zie modelbrief B).

 

d)    De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens (zie modelbrief C).

 

e)    Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;

 

f)     Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk; Graag schriftelijk wenden tot Huisartsenpraktijk Van Lune t.n.v. T. Roggeveld, Molenweg 16 9919 AH Loppersum. U kunt ook contact opnemen met de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Noord Nederland http://www.skhnn.nl.

 

g)    Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

(De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WGBO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Tot de leeftijd van 16 jaar is de toestemming nodig van voogden/ouders met gezag.)

 

h) Het verstrekken van medische gegevens over een overleden patiënt is toegestaan mits verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er zwaarwegende belangen zijn. Aan de zorgverlener zal het verzoek worden voorgelegd of hij/zij de zwijgplicht wenst te doorbreken. Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend.

 

 

Als u een verzoek doet om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens, moet u aantonen dat inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat u de gegevens van anderen kunt corrigeren.

 

 

Tevens kan men een beroep doen op het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) indien zich een geschil over het uitoefenen van rechten voordoet. Reageert een verantwoordelijke bijvoorbeeld niet op een inzageverzoek of is een betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP.

 

 

 

 

Modelbrief A

 

Datum

 

 

 

 

 

Geachte,

 

 

 

Met verwijzing naar artikel 35 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wil ik graag binnen vier weken van u weten of u mijn gegevens verwerkt.

 

Als dat het geval is, verzoek ik u mij binnen vier weken een overzicht van de  gegevens te geven.

 

Ik verzoek u ook inlichtingen te verstrekken over het doel van de verwerking(en), de ontvangers van de gegevens en over de herkomst van de gegevens.

 

 

Een kopie van een rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs, heb ik bijgevoegd.

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

 

Naam

 

Geboortedatum

 

Adres

 

Postcode en woonplaats

 

 

 

Modelbrief B

 

Datum

 

 

 

Geachte,

 

 

 

Met verwijzing naar artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens, wil ik graag verbetering/aanvulling/verwijdering/afscherming van mijn gegevens (1)

 

 Ik wens de volgende aanpassingen in mijn gegevens.

 

-

 

-

 

Ik verzoek u mij binnen vier weken schriftelijk te berichten of dan wel in hoeverre u aan mijn verzoek voldoet. Als u aan mijn verzoek hebt voldaan, dient u zo spoedig mogelijk de aanpassingen door te geven aan derden aan wie u mijn gegevens hebt verstrekt.

 

 

 

Een kopie van een rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs, heb ik bijgevoegd.

 

 

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

Naam

 

Geboortedatum

 

Adres

 

Postcode en woonplaats

 

 

 

 

  

 

1  U kunt om verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming vragen. Geef duidelijk aan wat u wenst.   

      

 

Modelbrief C

 

Datum

 

 

 

Geachte,

 

 

 

Met verwijzing naar artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens,

 

maak ik bezwaar tegen de verwerking van mijn gegevens in mijn dossier. Aan dit bezwaar liggen de volgende bijzondere persoonlijke omstandigheden ten grondslag.

 

-

 

-

 

 

 

Ik verzoek u de verwerking te beëindigen .

 

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

 

Naam

 

Geboortedatum

 

Adres

 

Postcode en woonplaats

 

Privacyreglement

Contact

Telefoon 0596-572918
 

Huisartsenpraktijk van Lune

Molenweg 16
9919 AH Loppersum
Telefoon:
0596-572918
Fax:
0596-573046
Spoednummer 0596-571284
Routebeschrijving >